2015-03-30

BLOG: Rozwiązanie umowy o pracę z przedstawicielem medycznym.

Adwokaci Bartłomiej Dobosiewicz i Bartłomiej Jędrzejak byli współautorami skargi kasacyjnej, która została rozpoznana przez Sąd Najwyższy w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Zgodnie z wnioskiem skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy, wyrokiem z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie sygn. akt II PK 87/14, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu i sprawę przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że Sąd pracy drugiej instancji nie powinien ingerować w uprawnienia pracodawcy do rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z pracownikiem, który był nieefektywny w świadczeniu obowiązków pracowniczych, bo uzyskiwał najniższe, niezadowalające, niesatysfakcjonujące i nieakceptowalne „sprzedażowe” wyniki pracy na stanowisku przedstawiciela medycznego w porównaniu do innych pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy, choćby nie można mu było przypisać sumienności lub staranności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Sąd Najwyższy skonstatował nadto, że wprawdzie umowę o pracę zalicza się do umów (kontraktów) starannego działania, ale nie oznacza to, że ocena starannego wykonywania obowiązków pracowniczych odbywa lub obywa się bez względu na wyniki (efekty) świadczonej pracy. Sąd Najwyższy zauważył również, że pracodawca jest uprawniony i może podejmować prawem dopuszczalne kroki (środki) w celu zminimalizowania ryzyka prowadzonej działalności, zwłaszcza nastawionej na osiąganie zysku, w tym dokonywać redukcji lub restrukturyzacji stanu osobowego zatrudnienia przez zwalnianie niepotrzebnych lub nieefektywnych pracowników dla osiągnięcia poprawy niesatysfakcjonujących wyników ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy podniósł wreszcie, że pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania niewydajnego pracownika, który uzyskuje najniższe wyniki w pracy przedstawiciela medycznego w porównaniu do innych zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy, choćby nie było w tym jego zawinienia, niestaranności lub niesumienności pracowniczej.

Powrót do bloga